Genetika

Real-Time PCR Diagnostické súpravy - Banner

Diagnostika genetických polymorfizmov metódou Real-Time PCR

Genetické súpravy RealBest® sú určené na determináciu genetických polymorfizmov z klinických vzoriek spôsobujúcich rôzne genetické ochorenia. Na detekciu sa využíva metóda Real-Time PCR s analýzou teplotných kriviek topenia.Spoločnosť Diagnostické centrum DNK, s.r.o. je distribútorom diagnostických súprav RealBest®.  • komplexný prístup k PCR diagnostike zahŕňa extrakciu ľudskej DNA, Real-Time PCR a vyhodnotenie výsledkov
  • jednoduchá extrakcia DNA pomocou magnetických častíc
  • lyofilizované reakčné zmesi pre amplifikáciu vyizolovanej DNA sú pripravené na použitie
  • jednotné PCR protokoly na detekciu širokej škály genetických polymorfizmov
  • skladovanie všetkých zložiek súprav pri rovnakej teplote +2 až +8 °C počas 12 mesiacov
  • preprava pri teplote do +25 °c max. 10 dní
  • zhoda s požiadavkami EN ISO 13485:2016

Formáty diagnostických súprav

Str

lyofilizovaná hotová reakčná zmes v bielych stripoch, do ktorých sa pridáva vyizolovaná vzorka DNA

Ilustračný obrázok
  • všetky potrebné zložky na PCR reakciu sú súčasťou lyofilizovanej reakčnej zmesi
  • na nastavenie PCR reakcie stačí pridať vzorky extrahovanej DNA a spustiť PCR

Real-Time PCR prístroje a formáty

Str

CFX96 (Bio-Rad, USA) pre všetky súpravy

DT-96 (DNA-Technology, Rusko) len pre súpravy 3807, 3808, 3809, 3810, 3814, 3816, 3822, 3823, 3824, 3836, 3841

Ilustračný obrázok

Počet simultánne detekovateľných polymorfizmov

Kanály detekcie

1 FAM, ROX
2 FAM, ROX, HEX (JOE)
3 a viac FAM, ROX, HEX (JOE), Cy5
  • Iné Real-Time PCR prístroje s podobnými technickými charakteristikami sa môžu používať po validácií.

Zloženie diagnostických súprav

Str

Reakčná zmes – lyofilizovaná, pripravená na použitie
Pozitívna kontrolná vzorka

48 bielych 0,2 ml mikroskúmaviek v PCR platničke(v stripoch)
1 skúmavka, 1 ml