Zásady ochrany osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je:

Diagnostické centrum DNK, s.r.o.,,
Brestová 14,
821 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 702 711

Internetová stránka: https://pcr.sk

Telefónne číslo: +421 911 211 404

Telefónne číslo: +421 911 299 324

E-mail: dnk@pharma.sk

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky https://pcr.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Plnenie zmluvy - poskytnutie služieb medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • Kontakt zákazníka prevádzkovateľom (napr. odpoveď na dotaz z kontaktného formulára),
 • Zákonná povinnosť (napr. oznamovanie údajov Štatistickému úradu SR)

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Podľa potreby spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 • prístup k osobným údajom,
 • opravu a doplnenie osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov aj u ostatných prevádzkovateľov (na zabudnutie),
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na údaje prevádzkovateľa,
 • možnosť podať návrh na začatie konania, ak si myslí, že bola dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom, na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Diagnostické centrum DNK, s.r.o., (IČO: 35 702 711, pcr.sk, Brestová 14, 821 02 Bratislava, Slovenská republika)