Rezistencia na antibiotiká

Real-Time PCR Diagnostické súpravy - Banner

Diagnostika génov rezistencie na antibiotiká a DNA pôvodcov infekčných ochorení metódou Real-Time PCR

Diagnostické súpravy Rezistom sú určené na kvalitatívnu detekciu génov spôsobujúcich rezistenciu na antibiotiká a na detekciu nukleových kyselín mikrobiologických agens izolovaných z klinických vzoriek. Na detekciu sa využíva metóda Real-Time PCR.  • komplexný prístup k PCR diagnostike zahŕňa prípravu vzoriek (extrakcia DNA/RNA), Real-Time PCR a vyhodnotenie výsledkov
  • extrakcia nukleových kyselín termokoagulačnou alebo sorbčnou metódou
  • lyofilizované reakčné zmesi pre amplifikáciu vyizolovanej DNA/RNA sú pripravené na použitie
  • klinické vzorky (stery epitelových buniek z cervikálneho kanála, uretry, výtery z pošvy, hrdla, bakteriálna kultúra, bronchoalveolárna laváž, hlien, pleurálna tekutina, moč, plná krv, pozitívna hemokultúra)
  • jednotné PCR protokoly na detekciu všetkých súprav Rezistom
  • skladovanie všetkých zložiek súprav pri rovnakej teplote +2 až +8 °C (variant TwoStep počas 12 mesiacov, nerozalikvótovaný variant počas 24 mesiacov)
  • preprava pri teplote do +25 °C max. 10 dní
  • zhoda s požiadavkami EN ISO 13485:2016

Varianty diagnostických súprav

Nerozalikvótovaný-RT-120 – potrebná príprava amplifikačnej zmesi, skladovanie pri teplote -20 až -18°C, exspirácia 24 mesiacov od dátumu výroby, 130 testov.

TwoStep-RT-96 (12х8 Strip) – reakčné zmesi v 0,2 ml stripoch pod vrstvou parafínu pripravené na použitie, je potrebné pridať Taq polymerázu a vyizolovanú vzorku, skladovať pri teplote +2 až + 8°C, exspirácia 12 mesiacov od dátumu výroby, 96 testov.

TwoStep-RT-60 (P02) – reakčné zmesi v samostatných 0,2 ml skúmavkách pod vrstvou parafínu pripravené na použitie, je potrebné pridať Taq polymerázu a vyizolovanú vzorku, skladovať pri teplote +2 až + 8°C, exspirácia 12 mesiacov od dátumu výroby, 60 testov.

Diagnostické súpravy (PDF)